["\/","about","contact","blog","article","newsletter","info","shop","product","cart","\/","shop","enoturismo","origin","wines","contact","enoturismo","origin","wines","shop","enoturismo","origin","wines","contact"]
Us esperem a la casa de turisme rural www.casacomalats.cat
  0

ET PODEM AJUDAR?

CONDICIONS VENDA I DEVOLUCIONS

 

1. Objecte, Identitat de la companyia i informació de contacte.

1.1 Les presents condicions generals de venda tenen com a objecte regular la relació entre LA PLANETA COMALATS SL (des d'ara CELLER COMALATS ), entitat mercantil de nacionalitat espanyola , amb domicili a C / MAJOR , 40 25217 L'AMETLLA DE SEGARRA B25680455

 

2. Aplicabilitat de les condicions generals de venda

2.1 Cada comanda realitzada amb CELLER COMALATS a través d'Internet estarà regit per aquestes condicions generals de venda. Al realitzar una comanda, el Client reconeix que ha llegit, comprès i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions generals de venda, pel que li recordem la conveniència que les llegeixi detalladament.

2.2 CELLER COMALATS es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals de Venda, mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina d'una versió actualitzada de les mateixes, que serà aplicable a totes aquelles comandes que es realitzin posteriorment a el moment en què CELLER COMALATS publiqui la nova versió de les seves condicions generals de venda en el lloc web.

3. Comandes

3.1 Al realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, el Client fa una sol·licitud per comprar els productes que ha seleccionat sota aquestes condicions generals de venda.

3.2 Les comandes estaran supeditats a un import mínim, segons s'estableixi per no comportar despeses d'enviament, sinó s'apliqués el recàrrec segons la tarifa vigent. 3.3 Els productes són oferts en aquesta pàgina web dins dels límits de les quantitats disponibles. En cas que la comanda excedís les existències, se li informaria immediatament d'això. 

 

4. Confirmacions de comandes

4.1 Amb l'acceptació de les presents condicions generals de venda, les comandes realitzades a través d'Internet i confirmats per CELLER COMALATS constituiran un contracte vinculant i plenament eficaç entre les parts.

4.2 CELLER COMALATS es reserva el dret de rebutjar comandes, per causes de força major o en cas d'impagament.

4.3 La informació registrada per CELLER COMALATS constitueix prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix prova absoluta de les transaccions financeres.

4.4 Si no es trobés disponible el producte contractat, s'informarà immediatament al client, a qui se li integrarà la quantitat abonada en un termini inferior a catorze (14) dies naturals des de la comunicació.

4.5 En relació amb el que disposa el punt anterior, CELLER COMALATS podrà oferir sense augment de preu un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En aquest cas, el client també podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del  bé inicialment requerit.

5. Preus

5.1 Els preus a pagar pels articles que el Client sol·liciti són aquells mostrats en aquest lloc web en el moment en què el client realitzi la seva comanda, i detallats a la confirmació de la mateixa , incloent IVA o qualsevol altre impost d'aplicació, les despeses de enviament o qualsevol altre.


5.2 El càrrec corresponent a les despeses d'enviament es facturarà amb base en les tarifes indicades en aquest lloc web en el moment en què el client realitzi la seva comanda, calculats especialment en funció de la mida de la comanda i el mètode de lliurament que el Client seleccioni, sent el Client degudament informat d'aquests imports abans de sol·licitar la seva comanda.
 

6. Lliurament

6.1 Totes les comandes confirmats per CELLER COMALATS seran lliurats a l'adreça de lliurament que el Client especificar al realitzar la seva comanda i en el període de temps vinculat al servei escollit pel client i que li serà confirmat amb la seva comanda.

6.2 Els lliuraments de comandes només es poden fer a les àrees geogràfiques especificades en aquesta pàgina web.

6.3 En cas que el lliurament de la comanda no pogués realitzar-se per causes alienes a CELLER COMALATS , s'intentarà tornar a contactar amb el Client per pactar un nou lloc i data de lliurament. Si tampoc pogués efectuar el lliurament, la comanda serà retornat als magatzems de CELLER COMALATS ia partir d'aquest moment es procedirà a abonar íntegrament les quantitats percebudes per part del xlient en el termini de catorze (14) dies naturals.

7. Verificació de la mercaderia

7.1 Li recordem que el Client és el responsable de verificar la quantitat, la condició i l'estat de la mercaderia en el moment en què aquesta li sigui lliurada.

7.2 En cas que vostè noti algun dany en el producte o que la mercaderia estigui incompleta, el Client pot posar-se en contacte i notificar-ho a CELLER COMALATS d'aquí a dos (2) mesos des del lliurament de la seva comanda. Un cop certificat per CELLER COMALATS que el defecte procedeix d'alguna causa imputable a aquesta, la mercantil li reemplaçarà aquesta mercaderia sense cost addicional.

8. Devolucions

8.1 El Client pot exercir el dret a desistiment i retornar qualsevol producte no alimentari que no sigui del seu grat, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, amb posterioritat a la recepció de la comanda.

8.2 A l'efecte del que s'ha esmentat, li recordem que CELLER COMALATS només acceptarà devolucions de producte no alimentari quan els mateixos no hagin estat desprecintats del seu embalatge original per motius de seguretat alimentària, acompanyades pel corresponent justificant de compra.

8.3 CELLER COMALATS s'encarregarà de recollir els béns sotmesos a el desistiment per part de l'Client i assumirà els costos procedents de la devolució, i el Client posar a disposició CELLER COMALATSels béns durant un termini màxim de cinc (5) dies naturals des de la comunicació del desistiment.

Una vegada que la devolució s'hagi comunicat de manera adequada per part del Client, CELLER COMALATS li farà un reemborsament del preu de la mercaderia retornada en un termini no superior a catorze (14) dies des de la comunicació del desistiment per part del Client.

8.4 El Client podrà sol·licitar el formulari de desistiment mitjançant el "formulari de contacte" de la nostra pàgina web, sempre facilitant la seva adreça de correu electrònic de contacte.

8.5 En cap cas s'acceptarà l'exercici de el dret de desistiment per a productes alimentaris.

9. Pagaments

9.1 Les compres efectuades contra reemborsament cal pagar en efectiu en el moment del lliurament de la mercaderia.

9.2 Els pagaments efectuats amb targeta bancària seran cobrats un cop el Client rebi la confirmació de la seva comanda. Els detalls de la targeta de crèdit seran codificats per raons de seguretat.
 

10. Garantia legal dels productes

10.1 Els productes estan garantits d'acord amb els termes i condicions específiques detallats en la documentació del producte.

10.2 Si us plau consulteu la documentació per obtenir detalls sobre la garantia del producte i sobre l'ús, maneig i manteniment dels productes.

10.3 Els productes alimentaris oferts a CELLER COMALATS han passat satisfactòriament tots els controls de qualitat requerits per la legislació aplicable. 

11. Servei Post-Venda i Atenció de Queixes i Reclamacions

11.1 CELLER COMALATS convida als seus clients a conèixer i llegir atentament les condicions de l'servei postvenda i garanties comercials a https://www.comalats.cat abans de realitzar la seva comanda.

 

11.2 Així mateix, si el Client té qualsevol problema o consulta en relació amb el funcionament, manteniment o servei post-venda, pot posar-se en contacte a l'adreça de correu electrònic info@comalats.cat , on l'assessoraran i informaran el respecte.

 

11.3 D'altra banda, hi ha un Departament d'Atenció al Client i de gestió d'incidències a què pot acudir o interposar les seves peticions, queixes i reclamacions per diversos mitjans. CELLER COMALATS posa a la seva disposició la pàgina web www.comalats.cat, així mateix l'adreça de correu info@comalats.cat

CELLER COMALATS té el compromís de respondre en el termini màxim d'un mes a aquestes peticions, queixes i reclamacions.

11.4 La Comissió Europea posa a disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/ ODR / index_en.htm

12. Idioma

L'idioma en què es redacarà el contracte entre CELLER COMALATS i el Client és el català.

13. Força Major

13.1 CELLER COMALATS garanteix la qualitat dels productes contractats a través de la seva pàgina web. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor atorguin als consumidors i usuaris. CELLER COMALATS farà tot esforç raonable per complir les seves obligacions.

13.2 No obstant això, CELLER COMALATS no pot fer-se responsable per retards o falles en el lliurament causades per circumstàncies més enllà del seu control raonable. Aquestes circumstàncies inclouen vagues, guerres, catàstrofes naturals o qualsevol altra situació que pugui impedir la producció, transportació o lliurament dels productes.

13.3 En cas de retards, CELLER COMALATS durà a terme les seves obligacions tan aviat com li sigui raonablement possible, i es reserva el dret de tenir qualsevol romanent de producte entre els seus clients de manera justa i raonable.

14. Codi de Conducta

14.1 CELLER COMALATS considera que la seva activitat empresarial i la consecució dels seus objectius s'han d'assolir respectant el seu compromís de ciutadania corporativa pel que disposa d'un Codi de Conducta que té per missió assegurar els valors que presideixen totes les nostres operacions empresarials i el compromís amb la Llei . Vostè pot accedir a la mateixa sol·licitant-ho a través del nostre correu info@comalats.cat .

15. Responsabilitats del Client

15.1 El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels serveis i productes oferts per CELLER COMALATS , sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

15.2 El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades durant la compra, evitant causar perjudicis a CELLER COMALATS producte de la incorrecció dels mateixos.

15.3 El Client es compromet a pagar el preu dels productes contractats.

15.4 L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions de Venda podrà donar lloc a el rebuig de la comanda per part de CELLER COMALATS sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

16. Llei aplicable i fòrum

16.1 Les presents condicions generals de venda estan regides per la legislació espanyola i qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals que, si escau, disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent , en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, a el lloc de compliment de l'obligació o a el del domicili del consumidor.

16.2 En el cas que el Client es tracti d'una empresa, ambdues parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte

Pots posar-te en contacte amb nosaltres escrivint-nos un correu a l'adreça:

info@comalats.cat

O omplint el següent formulari

Més informació

Accepto