["\/","about","contact","blog","article","newsletter","info","shop","product","cart","\/","shop","enoturismo","origin","wines","contact","enoturismo","origin","wines","shop","enoturismo","origin","wines","contact"]
Us esperem a la casa de turisme rural www.casacomalats.cat
  0

ET PODEM AJUDAR?

POLÍTICA DE DADES ( RGPD )

 

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), LA PLANETA COMALATS SL , des d'ara Celler Comalats , posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

 

Dades de l' Responsable del tractament

LA PLANETA COMALATS SL

NIF B25680455

Domicili social: C / Major, 40  l'Ametlla de Segarra 25217

Correu electrònic: info@comalats.cat

 

Àmbit d'aplicació

La present Política és aplicable a:

A aquelles persones que visitin la pàgina web de Celler Comalats | https://www.comalats.cat

A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Celler Comalats a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web de Celler Comalats.

A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i / o serveis comercialitzats per Celler Comalats o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de Celler Comalats

Als que formalitzin una relació contractual amb Celler Comalats mitjançant la compra d'un producte o contractació de qualsevol dels serveis oferts.

A qualssevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Celler Comalats per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política. La contractació dels serveis comercialitzats per Celler Comalats requereix l'acceptació expressa d'aquesta Política.

Celler Comalats adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i / o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que les dades que faciliti a Celler Comalats han de ser dades personals, corresponents a seva pròpia identitat, adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En aquest sentit, l'usuari i / o client serà l'únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers Celler Comalats per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l'usuari i / o client que comuniqui les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent de la persona interessada, així com de les seves conseqüències.

De la mateixa manera, l'usuari i / o client que comuniqui dades personals a Celler Comalats declara ser major d'edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Celler Comalats Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia de seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d'aplicació subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitador, a través dels formularis de registre i contractes sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

 

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Celler Comalats , en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l'existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Celler Comalats

Les finalitats d'aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

En relació a les "cookies" que Celler Comalats utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web (https://www.comalats.cat) s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació al visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als ells, així com obtenir informació amb fins estadístics.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació de la pàgina web de Celler Comalats encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Celler Comalats es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la consulta a https://www.comalats.cat

En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a Celler Comalats o d'una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades per part de Celler Comalats és l'atenció de les consultes i sol·licituds d'informació que es plantegin sobre els productes de Celler Comalats

En el cas de formularis de Celler Comalats que els interessats emplenin per participar en alguna acció comercial de Celler Comalats , la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els productes i / o serveis de Celler Comalats , llevat que l'interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant l'anterior, l'interessat pot modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per Celler Comalats per a tal fi.

En la compra o contractació d'un servei i / o producte comercialitzat per Celler Comalats es recolliran únicament aquelles dades personals que fossin necessaris per establir la relació contractual i possibilitar l'adquisició per part dels clients.

 

Termini de conservació de les dades personals

Celler Comalats   conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades.

 

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Celler Comalats seran els següents:

· Els propis empleats de Celler Comalats   en el compliment de les seves funcions.

· Els proveïdors de Celler Comalats que intervinguin en la comercialització de productes i / o serveis oferts per Celler Comalats , en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.

· Els proveïdors de Celler Comalats   que intervinguin en els processos d'Atenció a l'Client, comercialització i / o millora dels productes i serveis oferts per Celler Comalats .

· Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el cas que Celler Comalats   fora requerit d'acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

 

Drets dels usuaris i exercici de les mateixes

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els drets reconeguts pel RGPD:

 

Dret d'accés

Els usuaris tenen dret a obtenir de Celler Comalats   informació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir als mateixos ia obtenir informació sobre el tractament realitzat.

 

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals

Els usuaris podran sol·licitar la còpia de les dades personals emmagatzemades en Celler Comalats

 

Dret de rectificació

Els usuaris tenen dret que Celler Comalats   rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incompletes.

 

Dret de supressió

Els usuaris tenen dret a que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

 

Dret de limitació del tractament

Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s'apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l'art. 18 de l'RGPD.

 

Dret a la portabilitat

Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l'usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

Tant si són clients de Celler Comalats  com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l'enviament d'una comunicació per correu electrònic a l'adreça hola@comalats.cat o bé mitjançant l'enviament d'una petició acompanyada del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida a Celler Comalats , LA PLANETA COMALATS SL, NIF B25680455, Domicili social: C / Major, 40 l'Ametlla de Segarra 25217, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Celler Comalats  es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, d'acord amb el que estableix l'art . 12.5 RGPD.

 

Autoritat de control

Els usuaris i / o clients podran dirigir-se a l'autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index -ides-idphp.php.

 

Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis de Celler Comalats   en què es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguin d'aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.

 

Mesures de Seguretat

Celler Comalats   estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

· Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

· Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

 

Responsabilitat

Celler Comalats  no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades de l'RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari i / o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l'execució de l' contracte o relacions comercials que l'uneixen a Celler Comalats .

Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.

Contacte

Pots posar-te en contacte amb nosaltres escrivint-nos un correu a l'adreça:

info@comalats.cat

O omplint el següent formulari

Més informació

Accepto